Palvelun käyttöehdot

1. Palvelun tarkoitus

Vihi -palvelu (”Palvelu”) tuo yhteen yrityksiä, jotka ovat kiinteistöalan ammattilaisia.

Rekisteröityneet käyttäjät (”Käyttäjät”) voivat jättää Palveluun ilmoituksia kiinteistönvälityskohteista, jotka on suunnattu muille Palvelun Käyttäjille. Tarkoituksena on löytää Palvelussa ilmoitettaville kohteille vihjeenantajia kauppojen tai vuokrasopimusten toteuttamiseksi. Ennen kohteen ilmoittamista Palvelussa Käyttäjän tulee tehdä kohdetta koskeva hyvän markkinakäytännön mukainen toimeksiantosopimus. Kohteen toimeksianto-sopimuksen pitää olla voimassa ennen kuin Käyttäjä voi jättää kohteen ilmoituksen Palveluun.

Palvelun tuottaa ja tarjoaa In and Out Oy (y-tunnus 2174125-4) (”Palveluntarjoaja”). Palvelu koostuu Käyttäjien ja Palveluntarjoajan Palveluun tuottamasta sisällöstä. Palveluiden ylläpitäjänä toimii Palveluntarjoaja.

Palvelun käytöstä, sekä ilmoituksista peritään hinnaston mukainen ilmoitusmaksu ja/tai kuukausimaksu. Käyttöoikeuden vähimmäisjakso ja vähimmäisveloitettava aika on yksi (1) kuukausi.

Ilmoittaminen Palvelussa ei luo Palveluntarjoajalle yksinoikeutta ilmoittaa kohteita, vaan Käyttäjällä on oikeus myydä, ilmoittaa ja välittää kohteita myös muissa ilmoituskanavissa kuin Palvelussa.

2. Palvelun käyttäminen

Palvelun käyttäminen edellyttää näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Käyttäjien välisestä keskinäisestä suhteesta sovitaan erillisessä vihjesopimuksen ehdoissa sen mukaan kuin alla kohdassa 6 on tarkemmin kuvattu.

3 . Määritelmät

Aineisto” tarkoittaa tekstejä, kuvia, videoita, muotoiluja, malleja sekä kaikkea muuta materiaalia ja aineistoa, joka on Palvelussa, lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä.

Ilmoittaja” tarkoittaa Käyttäjää, joka jättää Kohteesta ilmoituksen Palvelussa ja tarjoaa muille Käyttäjille mahdollisuuden tehdä tarjouksen Vihjeenantajana toimimisesta.

Ilmoitus” tarkoittaa Ilmoittajan Palvelussa jättämää ilmoitusta Kohteesta.

Kohde” tarkoittaa Ilmoituksen kohdetta, kuten kiinteistöä, vuokraoikeutta, rakennusta, asunto-osaketta, kiinteistöosaketta, aikaosuutta tai muuta vastaavaa myytäväksi tai vuokrattavaksi tarkoitettua kohdetta.

Käyttäjä” tarkoittaa yritystä, yhteisöä tai elinkeinonharjoittajaa, joka on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi luomalla käyttäjätilin Palveluun. Käyttäjä voi toimia Palvelussa joko Ilmoittajana tai Vihjeenantajana.

Käyttäjän tuottama sisältö” tarkoittaa Ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa, jota Käyttäjä julkaisee Palvelussa.

Käyttöehdot” tarkoittavat näitä Palvelun käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja” tarkoittaa In and Out Oy:ta, joka tuottaa Palvelun.

Vihjeenantaja” tarkoittaa sellaista Käyttäjää, joka Ilmoittajan jättämän ilmoituksen perusteella tekee tarjouksen Kohteen vihjepalkkiosta ja hyväksytyn tarjouksen jälkeen etsii ilmoituksen mukaiselle Kohteelle ostajaa.

4. Käyttäjätilin avaamisen edellytykset

Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä yritys, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, mutta ei kuluttajan roolissa oleva yksityishenkilö.

5. Palvelussa julkaistut Ilmoitukset

Käyttäjät voivat julkaista Palveluntarjoajan ilmoitusalustalla ilmoituksia myytävistä tai vuokrattavista Kohteista.
Ilmoittajana toimiva Käyttäjä on vastuussa (i) Ilmoituksen sisällöstä, (ii) siitä, että Ilmoitus sisältää totuudenmukaiset, riittävän kattavat ja hyvän kiinteistönvälitystavan mukaiset tiedot Kohteesta ja (iii) siitä, että Käyttäjällä on ennen Ilmoituksen jättämistä Palveluun tehtynä hyvän markkinakäytännön mukainen voimassa oleva toimeksiantosopimus Kohteesta.

Mikäli Ilmoitus koskee muuta kuin Ilmoittajan omistamaa Kohdetta, Ilmoittajan on oltava rekisteröitynyt kiinteistönvälitysliikkeeksi. Ilmoittaja vastaa siitä, että Ilmoitus ja Ilmoittajan toiminta vastaa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain määräyksiä, hyvää kiinteistönvälitystapaa ja muita soveltuvia normeja.

Käyttäjät ovat tietoisia siitä, että Palveluntarjoaja tuottaa vain ilmoitusalustan, eikä se toimi kiinteistönvälitysliikkeenä ilmoitettavissa Kohteissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Ilmoitus, mikäli Palveluntarjoaja epäilee Ilmoituksen jättäjän olevan kuluttaja, esimerkiksi mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt elinkeinonharjoittajaksi kaupparekisteriin tai Verohallinnon rekistereihin. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Ilmoitus, mikäli ilmenee, että Käyttäjä ei ole rekisteröitynyt kiinteistönvälitysliikkeeksi ja ilmoittamisessa on kysymys laissa tarkoitetusta kiinteistönvälitystoiminnasta.

Palveluntarjoaja pyrkii julkaisemaan Käyttäjän jättämän Ilmoituksen Palvelussa mahdollisimman pian Ilmoituksen jättämisestä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta julkaista Ilmoitusta Palvelussa eikä Palveluntarjoaja vastaa mahdollisista viiveistä Ilmoituksen julkaisemisessa Palvelussa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla julkaisematta, poistaa tai muokata oman harkintansa mukaan Palvelussa olevaa Ilmoitusta tai osaa sen sisällöstä, jos se katsoo Ilmoituksen tai sen sisällön olevan lainvastainen, loukkaava, harhaanjohtava tai muusta asiallisesta syystä sopimaton julkaistavaksi Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen Palveluiden laatua ja Ilmoitusten johdonmukaisuutta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus oman harkintansa mukaisesti jättää julkaisematta Ilmoituksissa olevia kuvia, mikäli kuvat olisivat sopimattomia julkaistavaksi Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista Käyttäjän Ilmoitus Palvelussa tai Palveluissa.

Käyttäjät vahvistavat ymmärtävänsä, että:

  1. Palveluntarjoaja ei osallistu Ilmoitusten tekemiseen, eikä se vastaa niistä;
  2. Palveluntarjoaja ei tule osapuoleksi Käyttäjien väliseen vihjesopimukseen; ja
  3. Palveluntarjoaja ei toimi kiinteistönvälittäjänä, eikä ostajan, myyjän, Ilmoittajan tai Vihjeenantajan edustajana. Palveluntarjoajalla ei ole miltään osin vastuussa Ilmoittajien tai Vihjeenantajien toiminnasta tai Ilmoitusten tietojen oikeellisuudesta.

6. Vihjeenantajan ja Ilmoittajan välinen vihjesopimus

Ilmoittajan jätettyä ilmoituksen Kohteesta muut Palvelun Käyttäjät voivat tehdä tarjouksen Ilmoittajalle vihjesopimuksesta. Ilmoittajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä toista Käyttäjää Vihjeenantajaksi.

Mikäli Ilmoittaja hyväksyy toisen Käyttäjän Vihjeenantajaksi, syntyy Ilmoittajan ja Vihjeenantajan välille sitova vihjesopimus, johon sovelletaan liitteenä olevia vihjesopimuksen ehtoja (Vihi-palvelun käyttäjien väliset vihjesopimuksen ehdot). Ilmoittaja sitoutuu maksamaan Vihjeenantajalle vihjepalkkion, mikäli Vihjeenantaja osoittaa Kohteelle ostajan.

Ilmoittajat ja Vihjeenantajan sitoutuvat noudattamaan heidän välisessä keskinäisessä sopimussuhteessaan Vihi-palvelun käyttäjien välisiä vihjesopimuksen ehtoja, jotka ovat nähtävissä https://vihi-b2b.fi/kayttajien-valiset-ehdot

7. Palveluntarjoajalle maksettava palkkio

Ilmoittaja maksaa Palveluntarjoajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palkkion Kohteensa ilmoittamisesta Palvelusta.
Palvelun ilmoitusmaksu laskutetaan Käyttäjiltä Kohteen ilmoittamisen jälkeen Palveluntarjoajan toimesta.

8. Rekisteröityminen ja käyttäjätili

Palvelu on tarkoitettu vain rekisteröityneille Käyttäjille.

Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluntarjoajan verkkosivustolla ja luoda yrityskohtainen Käyttäjätili.

Käyttäjällä on vastuu antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietoja voi muokata ja muuttaa oman käyttäjätilin kautta.

Käyttäjätili on yrityskohtainen ja Käyttäjä on vastuussa omalla käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta Palvelussa. Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä, mikäli hänen käyttäjätunnuksensa häviävät tai joutuvat ulkopuolisen haltuun.

9. Käyttöehtojen noudattaminen

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtoja, muita Palveluun liittyviä ehtoja, Palveluntarjoajan ohjeistusta sekä muita hyvän tavan mukaisia käytäntöjä. Käyttäjän tulee korvata Palveluntarjoajalle sille sopimusrikkomuksesta aiheutuva vahinko.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai estää Käyttäjän käyttäjätilin käyttö välittömästi ilman erillistä ennakkovaroitusta, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta valvoa Palvelun käyttöä, mutta Palveluntarjoajalle on kuitenkin oikeus Käyttäjien toimien tutkimiseen Palvelussa. Tutkiminen toteutetaan Palvelun korkean laadun varmistamiseksi ja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi.

Käyttäjää kehotetaan raportoimaan Palveluntarjoajalle, mikäli Käyttäjä havaitsee toisen Käyttäjän käyttävän Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, tai muutoin toimivan Palvelussa näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Raportoinnin voi tehdä Palveluntarjoajalle sähköpostitse sen mukaan Palvelussa tarkemmin ohjeistetaan.

10. Immateriaalioikeudet Käyttäjän julkaisemaan sisältöön

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus Palvelussa julkaisemaansa sisältöön ja että Käyttäjän Palveluun lisäämät valokuvat ja muu tekijänoikeuden alainen aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus myöntää Palveluntarjoajalle oikeus käyttää julkaisemaansa sisältöä osana Palvelua.

Julkaisemalla Kohteeseen liittyvää sisältöä Palvelussa, Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä korvausta vapaan oikeuden hyödyntää Käyttäjän tuottamaa sisältöä osana Palvelua.

Palveluntarjoajalla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa tai kopioida Käyttäjän tuottamaa sisältöä osana Palvelua sekä lisäksi asettaa Käyttäjän tuottama sisältö yleisön saataville referenssinä hyvän kiinteistönvälitystavan mukaisesti myös muissakin kanavissa kuin Palvelussa.

Käyttäjän Palveluntarjoajalle myöntämät oikeudet Käyttäjän tuottamaan sisältöön sisältävät Palveluntarjoajan lisäksi myös ne Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit, alihankkijat ja muut kolmannet osapuolet, joiden kanssa Palveluntarjoaja tekee yhteistyötä Palvelun toteutukseen liittyen.

11. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja rajoitettu käyttöoikeus

Kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien Palveluun liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä oikeuksia vai eivät, kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille omaa käyttöoikeuttaan Palveluun. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään muita oikeuksia Aineistoon Käyttäjälle kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetyt rajoitetut oikeudet.

12. Muutokset Palvelussa

Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan oikeus irtisanoa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua tai lopettaa Palvelun tuottaminen tai päättää keskeyttää tai korvata Palvelu toisenlaisilla ratkaisuilla. Irtisanomisaika on neljätoista (14) vuorokautta.

Irtisanominen voidaan toimittaa Käyttäjän käyttäjätilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen tavallisella kirjeellä.

13. Sopimuksen siirtäminen

Käyttöehdot muodostavat Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille sitovan sopimuksen, joka voidaan ilman Käyttäjän suostumusta siirtää toiselle yhtiölle esimerkiksi liiketoiminnan kaupan tai muun Palvelua koskevan siirron tai yritysjärjestelyn yhteydessä. Käyttäjä ei saa siirtää kokonaan tai osaksikaan tätä sopimusta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

14. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Palvelu toimii virheettömästi tai keskeytyksittä tai ilman käyttö- tai huoltokatkoja. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirto-ongelmista, häiriöistä tai muista Palvelun käyttöä haittaavista katkoksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Käyttäjälle (Ilmoittajalle, tai Vihjeenantajalle) Ilmoituksen sisällöstä, tietojen virheellisyydestä, kaupan toteutumatta jäämisestä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Käyttöehtojen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta tai laiminlyönnistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Ilmoittajien tai Vihjeenantajien aiheuttamista vahingoista miltään osin.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjälle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneestä välityspalkkiosta tai muusta saamatta jääneestä voitosta tai myynnistä.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu kaikissa tilanteissa enintään Käyttäjän Palveluntarjoajalle viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana maksamaan veloitukseen Palvelun käytöstä.

15. Tietosuoja ja Käyttäjän suostumus

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteen sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot ja käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksensa käsitellä Käyttäjän henkilötietoja osana Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisesti.

Palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriseloste on Käyttäjän nähtävillä https://vihi-b2b.fi/tietoturvaseloste.

16. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 1.9.2020. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista Käyttäjän rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen, Palvelussa ja/tai Palveluntarjoajan verkkosivustolla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on oikeus luopua Palvelun käytöstä. Ilmoittajalla on kuitenkin velvollisuus maksaa Käyttöehtojen mukainen palkkio niiden Ilmoitusten perusteella, joista on ennen palveluista luopumista hyväksytty Vihjeenantaja. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen näiden Käyttöehtojen muutokset, mikäli Palvelua käytetään Käyttäjän käyttäjätunnuksilla Palveluntarjoajan ilmoittamien muutosten voimaantulon jälkeen.

17. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelua ja Käyttöehtoja koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Oikeuspaikkana Palveluntarjoajan sekä Käyttäjien välisissä riidoissa on Etelä-Karjalan käräjäoikeus.